Srovnávací test výrobců renovací

Formulace cílů asociace bývá často plná hesel a složitě koncipovaných prohlášení ve snaze popsat ty aspekty života oboru, jež vnímáme jako opomíjené, nenaplňované, ohrožené či teprve vytvářené. Takový postup prožívá každá profesní organizace a je zřejmé, že není jiné cesty. Na druhé straně, někde na rozkolísaném trhu je zákazník, mající většinou velmi kusé nebo spíše téměř žádné znalosti o tom, co úsilí se skrývá za výrobkem, který se právě chystá zakoupit. A to nejen úsilí výrobce (výhodně nakoupit, efektivně vyrobit, výhodně prodat, upevnit svou pozici na trhu) ale i úsilí konkurentů tohoto výrobce (nepřímo spoluurčovat cenové hladiny na trhu, objevovat nové efektivnější postupy, poskytovat širší a kvalitnější služby doprovázející výrobek na cestě ke spotřebiteli). A aby toho nebylo málo, tak do tohoto tržního napětí vstupuje profesní oborová organizace – asociace – se svoji snahou - řečeno po staru - „oddělit zrno od plev“, rozpoznat kvalitu produktu od kvalitního marketingu, barnumskou až nepravdivou reklamu od pravdivých informací.

Asociace renovátorů ČR si vytkla nelehký úkol – zmapovat či lépe řečeno změřit český nenovátorský trh. Vždyť dosud neexistují žádné hodnověrné prameny zabývající se problematikou tohoto mladého oboru. Neznáme odpověď na celou řadu otázek, třeba – kolik zaměstnává lidí v prvovýrobě, kolik v distribuci, kolik je v naší zemi renovačních firem, jak velké portfolio produktů dokáží obsloužit (renovovat), kolik kazet se měsíčně renovuje, kolik se jich exportuje, kolik se jich importuje, jaká je jejich kvalita, kdo za ní stojí? Zodpovězení těchto otázek je naším úkolem v dalších obdobích. Na letošní veletrhu INVEX 2005 v Brně jsme se pokusili nastavit oboru i sami sobě první zrcadlo, jež nám pomohlo rozpoznat, jak je to s kvalitou renovací v ČR. Primární záměr vyšel z myšlenky zvolit pro srovnání jednu, obvyklou kazetu a porovnat výsledky její renovace u co možná nejširší řady výrobců. Abychom mohli takový proces zahájit, museli jsme disponovat dostatečně silným, nezávislým, vybaveným a renomovaným zázemím pro technické zvládnutí takového úkolu. Svou funkci skvěle zvládla Chemicko technologická fakulta Univerzity v Pardubicích. Pro absolutní objektivitu jí Asociace poskytla i zcela novou tiskárnu pro realizaci srovnávacích testů a pak jen zbývalo pořídit formou anonymních nákupů co největší počet renovovaných kazet shodného modelu. Volba padla na HP LaserJet 1010 a kazetu Q2612A.

Asociace definovala rovněž pravidla pro vyhodnocení testů s cílem položit základ asociačnímu standardu v hodnocení kvality cena za bod kvality.

CRRA body

Denzita

Rovnoměrnost krytí plochy

Barevná odchylka

Otěr

Spotřeba g/100 str.

***

>1,4

>0.15

0.0 až 2.0

0.0 / 0.6

3,0 až 3.5

**

>1,35

>0.25

2.1 až 3.0

0.7 / 1.2

3.5 až 4.0

*

>1,3

>0.35

3.1 až 4.0

1.2 / 1.7

4.0 až 4.5

Bez bodu

<1,3

>0.45

>4.0

>1.7

>4.5

Tabulka 1 – Technická kriteria testů

 

Denzita plných černých ploch

rovnoměrnost krytí plochy

barevná odchylka

oděr

spotřeba toneru

Body celkem

ARMOR

**

**

**

***

*

10

COMPS

**

***

***

**

*

11

ECOPRINT

*

 

 

*

*

3

TONER RECYCLING SERVICE

***

***

***

**

 

11

GOSET

***

***

***

***

 

12

KMP

**

**

***

***

*

11

Z+M

*

*

 

***

**

7

ECOTONER

***

*

**

**

**

10

ABEL

*

*

 

***

***

8

MAREX

***

***

***

**

*

12

Tabulka 2

Pravidla jsou uvedena v připojené tabulce č.1. Měření technických parametrů provedla Univerzita Pardubice a výsledky jsou v tabulce 2. Vedle parametrů technických jsme sledovali též parametry obchodně marketingové a ekologické, neboť ty významnou měrou ovlivňují povědomí zákazníka o tom, jaká renovace je nebo také třeba být může. Tyto parametry vyhodnocovala pracovní komise Asociace a jejich souhrn je v tabulce č.3.

 

označení výrobce na obalu

kontakt na výrobce na obalu

odolnost obalu pro zasílání

označení produktu na obalu

Body celkem

ARMOR

*

*

*

*

4

COMPS

 

 

 

*

1

ECOPRINT

*

 

*

 

2

TONER RECYCLING

*

*

*

 

3

GOSET

 

 

*

*

2

KMP

*

*

*

*

4

Z+M

 

 

 

*

1

ECOTONER

*

*

*

*

4

ABEL

*

*

*

*

4

MAREX

 

*

*

*

3

Tabulka 3a                                                                                                 

Výsledky – tedy jakýsi žebříček výrobců -  jsou pak na připojených grafech.

Nad těmito výsledky je dobré se pozastavit. Účastníci testu, kteří byli o výsledku informováni, neskrývali často své překvapení – jak je možné, že jsme na x-tém místě, jak je možné, že firma ABC je před námi. To jen dokládá, jakými subjektivními vjemy je dnes zákazník ovlivňován a jak může být dezorientován, když i profesionála zaskočí, že někdo, koho považuje za outsidera v branži, produkuje lepší produkt.

 

Ekologické informace

ARMOR

 

COMPS

 

ECOPRINT

 

TONER RECYCLING

*

GRANDPRINT/Goset

 

KMP

*

Z+M

 

ECOTONER

*

ABEL

 

MAREX

 

Tabulka 3b

V druhé chvíli jistě každého napadlo – a jak jste to vlastně testovali, proč jsou zvolena tahle kritéria, proč byla vybrána právě tahle kazeta, proč nebyl do testu zahrnut výrobce XYZ, s jehož produkty nebo obchodní strategií se na trhu potkávám?

Graf 1

Graf 1 - Technická kvalita (nejvíce bodů znamená nejlepší umístění).

Technická kvalita hovoří o tom, jak je řemeslně zvládnuta produkce. Náš trh nebyl nikdy v minulosti takovému srovnávacímu testování podroben. Bohužel ale i možnosti Asociace nejsou dnes neomezené. Jsme rozhodnuti v testování nadále pokračovat a vytvořit rozsáhlejší bázi testovaných produktů i výrobců.

Graf 2

Graf 2 – Cena za jednotku kvality

Tento výsledek se blíží nejvíce pohledu zákazníka. Kolik mě stojí srovnatelná kvalita mnou zvoleného produktu u jednotlivých výrobců? Nezbývá než dodat, že téměř čtyřnásobná cena za srovnatelné „množství kvality poskytnuté zákazníkovi“ u posledního v testu nepřináší zákazníkovi nic navíc ve srovnání s vítězem. Cenové hledisko, které je promítnuto do měření kvality, vychází z údajů dostupných tam, kde je zákazník hledá – na internetu. Pokud tedy výrobci nepečují o obsah webových stránek, nepečují ani o zákazníka a důsledky si musí připočíst jen sobě.

Zaregistrovali jsme zájem ze strany řady výrobců nechat své produkty otestovat a dozvědět se tak, jak na tom vlastně jsou. Aby vykonaná práce měla pro zákazníka smysl a umožnila mu orientovat se na tomto nepřehledném trhu, musí se testování kvality produkce stát trvalým průběžným procesem, který bude Asociace ve službách zákazníka soustavně realizovat. Výrobcům pak může ukázat z dlouhodobějšího pohledu, jak se jejich výrobky chovají v čase, zda opatření, která podnikají ve výrobě, byla účinná nebo kontraproduktivní. Asociace renovátorů ČR tak učinila další krok na cestě k zákazníkovi.


Jindřich Mach

autor je prezidentem Asociace renovátorů ČR